ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met Debodental, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met Debodental te sluiten overeenkomsten.

1.3. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Debodental zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn geheel vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van Debodental. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

2.2. Debodental heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of orderbevestiging. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft Debodental het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van zijn digitale bevestiging van die bestelling.

2.3. Voor werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten, waarvoor gezien hun aard en/of (beperkte) omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

2.5. Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/ of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 3. ELEKTRONISCH CONTRACTEREN EN FACTUREREN.

3.1. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien de opdrachtgever een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

3.2. Debodental is niet gehouden voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan de opdrachtgever informatie te verstrekken over:

-   de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-   het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de opdrachtgever te raadplegen zal zijn;

-   de wijze waarop de opdrachtgever invoerfouten kan opsporen en corrigeren;

-   de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

-   de gedragscodes waaraan Debodental zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de opdrachtgever te raadplegen zijn.

3.3. Debodental is niet gehouden tot het verzenden van een schriftelijke ontvangst- of orderbevestiging aan de opdrachtgever van een via elektronische weg afgesloten overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 komt de overeenkomst tot stand na het elektronisch plaatsen van een bestelling door de opdrachtgever.

3.4. Bij elektronische facturering zijn alle bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

 

Artikel 4. LEVERING.

4.1. Alle door Debodental genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. Debodental is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden.

4.2. Verzending en transport van Debodental naar de opdrachtgever geschiedt voor risico van Debodental.

4.3. Debodental is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door Debodental afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet gemonteerd, opgeleverd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling, door derden uit te voeren werkzaamheden e.d.

4.4. Indien bij aflevering van de bestelde goederen door Debodental blijkt dat, zulks ter uitsluitende beoordeling van Debodental, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is Debodental gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de extra te maken kosten voor een tweede aflevering, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Debodental ter zake is uitgesloten.

4.5 De terugzending van goederen is alleen mogelijk met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Debodental. De kosten van  terugzending zijn, tenzij anders overeenkomen, voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5. PRIJZEN.

5.1. Debodental zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende tarieven, zoals die door Debodental zijn vastgesteld.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting.

5.3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grond-stoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft Debodental het recht om deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, blijft artikel 15 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.

 

5.4. Debodental gerechtigd behandelings-, administratie-, en/of portokosten alsmede bezorg-, montage- en/of installatiekosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6. MONTAGE.

6.1. De opdrachtgever dient er voor zijn risico en rekening voor te zorgen dat in de voor montage benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht, verlichting e.d. tijdig en naar behoren is voorzien.

6.2 De verantwoordelijkheid voor het tijdig en naar behoren (laten) monteren van de benodigde aansluitingen op de aangegeven posities, met inachtneming van de daarvoor geldende aansluitvoorschriften van Debodental, nutsbedrijven en/of anderszins, ligt volledig en uitsluitend bij de opdrachtgever.

6.3. Iedere aansprakelijkheid van Debodental voor het door of namens de opdrachtgever tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.

6.4. Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra kosten ontstaan voor Debodental, bijvoorbeeld door het niet of niet-tijdig kunnen aansluiten dan wel afleveren van de te leveren goederen, is Debodental gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5. Debodental is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde informatie, zoals informatie over praktijkindeling, bestekgegevens, maatvoering, opstelling, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.

6.6. Bij verhuizing van apparatuur, zowel intern als extern, is Debodental uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade wanneer hem aantoonbaar opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt.

 

Artikel 7. BETALING/ DEBITEURENREGISTRATIESYSTEEM.

7.1. Alle betalingen op dagfacturen dienen te geschieden binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum. Alle betalingen op maandfacturen dienen te geschieden binnen zeven kalanderdagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of verrekening van enig door hem aan leverancier verschuldigd bedrag, waaronder uitdrukkelijk begrepen (reparatie)facturen van derden.

7.2. Debodental behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.

7.3. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten waaronder begrepen de kosten van sommaties en aanmaningen en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.

7.4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan Debodental een interest verschuldigd, zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand. In geval deze wet niet van toepassing is, geldt de wettelijke interestvoet..

7.5. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is Debodental gerechtigd haar vordering(en) ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.

7.7. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de opname van zijn bedrijfsgegevens en de op zijn naam openstaande facturen in een debiteurenregistratiesysteem.

 

Artikel 8. OPSCHORTING / ONTBINDING / RETENTIERECHT.

8.1. Debodental is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld.

8.2. Debodental is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.

8.3. Debodental is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen daaronder begrepen afnameverplichtingen, alsmede in geval van (dreigende) insolventie daaronder begrepen al dan niet wettelijke schuldsanering alsmede surseance van betaling, faillissement, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens onderneming/praktijk.

8.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade als bedoeld in artikel 15.1 van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van Debodental met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

8.6. Debodental is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van Debodental bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Debodental heeft voldaan.

 

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

9.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Debodental, totdat alle vorderingen die Debodental op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

9.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan Debodental een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich

bevinden.

artikel 10 TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR/ONDERDELEN

10.1. Indien Debodental, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of completering van een order, bij de opdrachtgever zorg draagt voor de tijdelijke vervanging van apparatuur en/of onderdelen, is Debodental gerechtigd daarvoor aan de opdrachtgever kosten in rekening te brengen, zoals voorrijkosten en arbeidsloon, zowel voor aflevering/montage als voor ophalen/demontage, alsmede een gebruiksvergoeding van de ter beschikking gestelde apparatuur en/of onderdelen.

10.2. De tijdelijke vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen blijven eigendom van Debodental en zullen door de opdrachtgever op eerste verzoek van Debodental worden teruggegeven c.q. voor terugneming beschikbaar worden gesteld, met name zodra de reden voor de vervanging is komen te vervallen.

10.3. Bij te repareren apparatuur en/of onderdelen komt de reden tot vervanging van die apparatuur en/of onderdelen te vervallen, indien de opdrachtgever een reparatievoorstel van Debodental, al dan niet afkomstig van of gedaan door de betreffende fabrikant, heeft ontvangen en niet binnen een daartoe door Debodental te stellen redelijke termijn heeft aanvaard.

Indien de opdrachtgever het reparatievoorstel wel heeft aanvaard, komt de reden tot vervanging te vervallen, zodra uitvoering is gegeven aan het reparatievoorstel en de te repareren apparatuur en/of onderdelen weer gereed zijn voor gebruik.

In beide gevallen zal de opdrachtgever de beschikbaar gestelde vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen op eerste verzoek van Debodental uiterlijk binnen acht dagen teruggeven c.q. voor terugneming beschikbaar stellen.

10.4. De opdrachtgever zal als een goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de hem door Debodental beschikbaar gestelde vervangende apparatuur en/of vervangende onderdelen zorgen.

Indien naar het oordeel van Debodental de opdrachtgever deze bepaling niet of niet naar behoren is nagekomen, is Debodental gerechtigd om alle kosten voor het herstel van de (retour gekomen) vervangende apparatuur en/of onderdelen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

10.5. Indien de opdrachtgever géén gehoor geeft aan een verzoek van Debodental als bedoeld in artikel 10.2 of artikel 10.3, dan wel in strijd handelt met het bepaalde in artikel 10.4 en Debodental vervolgens aangeeft af te zien van terugvordering van de vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen, wordt de opdrachtgever geacht de vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen van Debodental te hebben gekocht en in ontvangst te hebben genomen.

In dat geval is de opdrachtgever aan Debodental een koopsom verschuldigd ter hoogte van minimaal 80% van de op dat moment geldende nieuwprijs van de desbetreffende apparatuur en/of de desbetreffende onderdelen. Op een aldus tot stand gekomen koopovereenkomst is het bepaalde in deze voorwaarden van toepassing, waaronder artikel 5 (inzake prijzen), artikel 7 (inzake betaling/debiteurenregistratiesysteem) en artikel 9 (inzake eigendomsvoorbehoud).

 

Artikel 11. INDUSTRIËLE- EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

11.1. Op alle door Debodental of in haar opdracht gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- of leidingtekeningen en overige op de (uitvoering van de) overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht. Deze bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van Debodental. Schending van dit auteursrecht leidt tot schadeplichtigheid van de opdrachtgever met een minimum van € 5.000,00 exclusief BTW per project.

 

Artikel 12. RECLAME, GARANTIE EN RETOUREN.

12.1. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan Debodental kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

12.2. Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Debodental kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.

12.3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.

12.4. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).

12.5. De door Debodental geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die Debodental zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat Debodental, ter verkrijging van de in dit artikel genoemde garantie, de NAW-gegevens van de opdrachtgever en de productgegevens van de geleverde goederen doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.

12.6. Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en roterend instrumentarium.

12.7. Ingevolge artikel 8.2 van deze voorwaarden is Debodental gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens Debodental is nagekomen.

12.8. Producten kunnen alleen met toestemming van Debodental geretourneerd worden. Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn.

Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn.

Voor geneesmiddelen (RVG producten) geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.

 

Artikel 13. TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID.

13.1. In geval van toerekenbare tekortkomingen van Debodental in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever Debodental in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval Debodental de overeengekomen prestatie alsnog verricht is Debodental nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

13.2. Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd Debodental nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel Debodental definitief in gebreke blijft, dan wel uit enige andere hoofde jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Debodental voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheids-verzekering van Debodental in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

In geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of Debodental niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het door Debodental voor de desbetreffende leverantie en/of de desbetreffende dienst aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag, exclusief omzetbelasting.

13.3. Aansprakelijkheid van Debodental voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of patiënten van opdrachtgever, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig uitgesloten.

13.4. De opdrachtgever draagt uitsluitend zelf het risico van de selectie, de compatibiliteit, het gebruik en de al dan niet gecombineerde toepassing in zijn onderneming van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en alle daarmee samenhangende producten en materialen. Bij de levering van een digitaal systeem is Debodental nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de overdracht van gegevens naar het door Debodental geleverde systeem noch voor enige communicatie tussen dat systeem en reeds aanwezige of nog aan te schaffen systemen.

Eveneens is volledig uitgesloten de aansprakelijkheid van Debodental voor schade welke is ontstaan door het verloren gaan, vernietiging of verminking van digitaal opgeslagen gegevens en door of in verband met onvolkomenheden in of met het netwerk, het datasysteem, de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit, vertragingen in het netwerk van de opdrachtgever, ontoereikend systeembeheer enzovoort.

13.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan Debodental toe te rekenen tekortkoming alsmede de daaruit voortvloeiende schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Debodental heeft gemeld.

13.6. Debodental is nimmer aansprakelijk voor schade en/of claims van derden, uit welke hoofde dan ook, die voortvloeien uit het niet traceerbaar zijn van door Debodental aan de opdrachtgever geleverde goederen waarbij de opdrachtgever niet adequaat heeft voorzien in de traceerbaarheid van die goederen in haar eigen bedrijf of bij haar eigen afnemers.

Dit geldt eveneens indien de geleverde goederen door de opdrachtgever of haar afnemers onoordeelkundig zijn gebruikt, dan wel niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor deze bestemd zijn (intended use).

De opdrachtgever vrijwaart Debodental voor alle aanspraken van derden als bedoeld in dit artikel.

13.7. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan Debodental geen beroep doen wanneer er van de zijde van Debodental sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het in dit artikel bepaalde en de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van leverancier gelden tevens in het kader van eventuele nadeelcompensatie wegens dwaling.

13.8. Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede te gunste van alle (rechts)personen waarvan Debodental zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Artikel 14. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMACHT.

14.1. In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is Debodental gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Debodental redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van Debodental, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten van door Debodental ingeschakelde derden.

14.3. Indien de verhindering zes maanden of langer duurt wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden. In geval deze overeenkomst door een niet-toerekenbare tekortkoming zijdens Debodental, dan wel van rechtswege wordt ontbonden is Debodental niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

 

Artikel 15. SCHADEVERGOEDING BIJ ANNULERING OF UITSTEL LEVERANTIE OP VERZOEK VAN DE OPDRACHTGEVER EN BIJ ONTBINDING DOOR DEBODENTAL.

15.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door Debodental wordt ontbonden, is Debodental gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief BTW beloopt.

15.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is Debodental gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde inclusief BTW van de desbetreffende leverantie alsmede een rentevergoeding van 1% per maand over het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

 

Artikel 16. GESCHILLEN.

16.1. Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

16.2. Voor het beslechten van een geschil zijn alleen de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

16.3. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen tot het leggen van conservatoire beslagen en om de bevoegde rechter te vragen om over procedures, voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.